算

拼音suàn
注音ㄙㄨㄢˋ
部首竹部
部外笔画8画
总笔画14画
异体字 𥮅 𢌺 𥫫笔顺ノ一丶ノ一丶丨フ一一一一ノ丨
基本解释

基本字义

suàn(ㄙㄨㄢˋ)

1、核计,计数:算草算盘算式算账算术算计(a.算数目;b.考虑;c.估计;d.暗中某划损害别人。“计”均读轻声)。清算。预算。

UNICODE

算字UNICODE编码U+7B97,10进制: 31639,UTF-32: 00007B97,UTF-8: E7 AE 97。

算字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

汉英互译

calculatereckoncountin the endincludelet it goplanconsider

造字法

会意:从竹、从具

English

count, calculate, figure; plan

详细解释

基本词义

911查询·新华字典

suàn

〈动〉

(1) (会意。从竹,从具。“竹”跟算筹有关,“具”表示齐备。本义:计算)

(2) 同本义 [calculate;figure]

算,数也。——《说文》

无算爵。——《仪礼·乡饮酒礼》

亲则月算如邦人。——《仪礼·丧服记》

明衣不在算。——《仪礼·士丧礼》

有算为之节文也。——《礼记·檀弓下》

何足算也?——《论语·子路》

只恐把铁棍子打完了,也算不到这笔帐上来。——《儒林外史》

(3) 又如:算还(结算支付);算尽镏铢(极微小的数量也要算);算来(计算起来);算刻(犹计算);算定(经过计算而确定或断定);算程(计算路程)

(4) 推测;料想 [reckon;suppose]

杜郎俊赏,算而今,重到须惊。—— 宋· 姜夔《扬州慢》

我算你今天一定会来

(5) 又如:算来(推测起来);算应(算定;料定)

(6) 作数,承认其有效力 [include;count]

你算是个甚么东西?——《儒林外史》

(7) 又如:说了算

(8) 归;属于;当作;认作 [regard as;take as]

你也算贫贱之交了。——《红楼梦》

(9) 又如:功劳算你的;算作(当作);算事(应作的头等大事)

(10) 征税。亦指征税计钱多少的单位 [tax]。如:算事(丁赋及徭役);算赋(汉代对成年人所征的丁口税);算商(向商人征税)

(11) 算命;算卦 [tell fortunes]。如:算五行(算命。将人出生的年、月、日、时,按天干、地支依次排成八个字,再用本干支的五行生克来推一生的命运)

词性变化

suàn

〈名〉

(1) 计谋;谋划 [plan;scheme]

自长非所增,自短非所损,算之所亡,若何?——《列子·力命》

荐勋祖庙,享号 中宗。算计见效,优于 孝文。——《后汉书· 崔骃传》附崔寔《政论》

(2) 又如:算计弗通(考虑不周;谋划失误);算度(分析,判断);算略(谋略);算划(计划,谋划);算部(指寿命);算发(年龄不大而白发多)

(3) 数目;数额 [number]

人畜无算。——《交史·崔浩传》

(4) 又如:算子(算筹。常用以计数或占卜);算子般(如同算筹丢在桌上一般);算筹(旧时计算数目所用器物之一种,其制甚古,以竹木或厚纸等为之,上记数字,用以布算);算禄(寿数和禄位)

(5) 通“筭”。计算用的筹码 [chip]

一人执算以从之。——《仪礼·乡射礼》

算,长尺二寸。——《礼记·投壷》

(6) 又如:算子(竹制的筹);算囊,算袋(旧时百官贮放笔砚等的袋子);算器(贮放算筹的器皿;竹器)

常用词组

算草算错算法算卦算计算进算命算命先生算盘算盘子儿算式算是算术算数算题算学、算账

康熙字典

算【未集上】【竹部】康熙筆画:14画部外筆画:8画

康熙字典 算

911查询·新华字典

《廣韻》蘇管切《集韻》《韻會》《正韻》損管切,𠀤音篹。《海篇》酸上聲。《廣韻》物數也。《儀禮·鄕飮酒禮》無算爵,無算樂。《註》算,數也。賔主燕飮,爵行無數,醉而止也。燕樂亦無數,或閒或合,盡歡而止也。《前漢·景帝紀》後二年詔曰:今訾算十以上廼得官,廉士算不必衆,有市籍不得官,無訾又不得官,朕甚愍之。訾算四得官,亡令廉士久失職,貪夫長利。《註》應劭曰:古者疾吏之貪,衣食足,知榮辱,限訾十算廼得爲吏。十算,十萬也。賈人有財,不得爲吏,廉士無訾又不得官,故減訾四算得官矣。師古曰:訾與貲同。

《集韻》緒纂切,又須兗切,音選。義𠀤同。

竹器。《史記·鄭莊傳》其餽遺人不過算器食。《註》徐廣曰:算,竹器。

《集韻》《正韻》𠀤蘇貫切,音蒜。計歷數者也。《世本》黃帝時隷首作算數。《前漢·律歷志》算法用竹,徑一分,長六寸,二百七十一枚而成六觚,爲一握。徑象乾律黃鐘之一,而長象坤呂林鐘之長。

《藝文志》曆家有《許商算術》二十六卷,《杜忠算術》十六卷。《後漢·馬嚴傳註》《劉𡽪·九章算術》:方田第一,粟米第二,差分第三,少廣第四,商功第五,均輸第六,盈不足第七,方程第八,句股第九。

投壷較射,數勝負之籌曰算。《儀禮·鄕射禮》一人執算以從之。《周禮·春官》《太史》:凡射事,飾中舍算。《註》謂設算於中,以待射時而取之,中則釋之。《禮·投壷》二算爲純,一算爲奇。《註》純,全也。二算合爲一,全也。一算謂不滿純者。算之多少視坐上之人數,每人四矢,亦四算也。

籌畫也。《揚子·法言》爲國不廸其法,望其效,譬諸算乎。《註》欲治而不用先王之法,猶無財運算,無益于富也。

智也。《列子·力命篇》自長非所增,自短非所損,算之所亡若何。《註》算,猶智也。

與筴同。《儀禮·旣夕》主人之史請讀賵執算。《註》古文算皆爲筴。

叶音訕。《陸機·擬良宴詩》四座咸同志,羽觴不可算。高談一何綺,蔚若朝霞爛。《集韻》或作選。

说文解字

说文解字

算【卷五】【竹部

數也。从竹从具。讀若筭。蘇管切

说文解字注

说文解字注 算

(算)數也。論語。何足算也。鄭曰。算、數也。古假選爲算。如邶風不可選也。車攻序因田獵而選車徒。選皆訓數是也。又假撰爲算。如大司馬羣吏撰車徒。鄭曰。撰讀曰算。謂數擇之也是也。筭爲算之器。算爲筭之用。二字音同而義別。从竹具。从竹者、謂必用筭以計也。从具者、具數也。讀若筭。穌管切。十四部。

音韵方言

方言集汇

◎ 客家话:[台湾四县腔] son5 [客语拼音字汇] son4 [陆丰腔] son5 [客英字典] son5 [海陆丰腔] son5 [宝安腔] son5 [沙头角腔] son5 [东莞腔] son5 [梅县腔] son5

◎ 粤语:syun3

上古音系

字頭聲符韻部對應廣韻小韻擬音註解
sloːnʔ
sloːns

廣韻

字頭小韻反切聲母韻母韻目調韻系韻攝廣韻目次高本漢王力李榮邵榮芬鄭張尚芳潘悟雲蒲立本推導現代漢語古韻羅馬字有女羅馬字註解
蘇管上聲一等合口上二十四緩suɑnsuɑnsuɑnsuɑnsuɑnsʷɑnswansuan3suanxsuaan物之數也蘇管切三

蒙古字韻

字頭八思巴字八思巴字
修正
八思巴字
其他形式
音譯音譯
修正
音譯
其他形式
擬音聲調註解
ꡛꡡꡋsonsɔn上聲

中原音韻

字頭小韻聲母韻母韻部聲調四呼寧繼福註解
桓歡合桓歡去聲合口呼suɔn

洪武正韻牋

字頭小韻反切韻目韻部聲調
損管九旱上聲
蘇貫九翰去聲

分韻撮要

字頭小韻聲母韻母韻部聲調註解
第十三鴛婉怨乙陰去同上(筭數計也籌也)
偏旁部首查字
笔画查字
汉字结构
四角号码查字
学习应用类查询